Kontakt

Pastoračné centrum v Senci
Zodpovedná osoba:
Edita Debnárová
+421 907 260 796
farskakniznica@gmail.com

CIRKEVNÉ DOKUMENTY

EVČ AUTOR NÁZOV DIELA
232 Posvätná  kongregácia obradov Ako správne používať Konštitúciu o posvätnej liturgii
1634 Ján Pavol II. AL J. P. II. Chlapcom a dievčatám celého sveta pri príležitosti medzinárodného roku mládeže
574 Ján Pavol II. Apoštolský list chlapcom a dievčatám celého sveta
440 Ján Pavol II. Apoštolský list o dôstojnosti povolania ženy
100 Ján Pavol II. Apoštolský list ORIENTALE LUMEN
1638 Ján Pavol II. Apoštolský list Tertio Millenio Adventiente...
442 Ján Pavol II. Bohatý na milosrdenstvo - encyklika
699 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spol. apoštolského života Bratský život v spoločenstve
1832 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spol. apoštolského života Bratský život v spoločenstve
1196 Ján Pavol II. Cirkev žije z eucharistie
441 Ján Pavol II. Dar vykúpenia - exhortácia
1878 Vrablec, Krupa, Brunthaler, Riobó, Abad Diecézni kňazi a ich spiritualita v dnešnej dobe
1118 Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme
2352 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii
235 Kong. pre klérus Direktórium o službe a živote kňazov
1642   Direktórium o službe a živote kňazov
2353 Kongregácia pre klérus Direktórium o službe a živote kňazov
1944   Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu I.
2470   Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu I.
641 Ján Pavol II. Dominum et vivificantem
239 Pápežská rada pre laikov Dôstojnosť starého človeka
241 Pápežská rada pre laikov Dôstojnosť starého človeka
627 Pápežská rada pre laikov Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v Cirkvi a vo svete
1637 Pápežská rada pre laikov Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v Cirkvi a vo svete
2330 Ján Pavol II. ECCLESIA IN AMERICA - Cirkev v Amerike
1641 Ján Pavol II.  ECCLESIA IN ASIA "Cirkev v Ázii"
1244 Ján Pavol II. Ecclesia in Europa "Cirkev v Európe"
688 Ján Pavol II. Encyklika CENTESIMUS ANNUS
1654 Ján Pavol II. Encyklika CENTESIMUS ANNUS
2383 Ján Pavol II. Encyklika CENTESIMUS ANNUS
2403 Ján Pavol II. Encyklika Centesimus Annus
1303 Ján Pavol II. Encyklika DOMINUM ET VIVIFICANTEM
883 Ján Pavol II. Encyklika Evangelium vitae
1635 Ján Pavol II.  Encyklika EVANGELIUM VITAE
257 Pavol VI. Encyklika HUMANAE VITAE
76 Ján Pavol II. Encyklika o ľúdskej práci
77 Ján Pavol II. Encyklika o ľúdskej práci
233 Pavol VI. Encyklika O ROZVOJI NÁRODOV
237 Ján Pavol II. Encyklika REDEMPTORIS MISSIO
1300 Ján Pavol II.  Encyklika UT UNUM SINT
1294 Ján Pavol II. Encyklika VERITATIS SPLENDOR
1604 Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Etika v spoločenskej komunikácii
1645 Pavol VI. Evangeli Nuntiandi
114 Pavol VI. EVANGELII NUNTIANDI
738 Pavol VI. EVANGELII NUNTIANDI
243 Ján Pavol II. Exhortácia FAMILIARIS CONSORTIO
1633 Ján Pavol II.  Exhortácia PASTORES DABO VOBIS
1644 Ján Pavol II. Exhortácia Reconciliatio Et Paenitentia
2457 Kol. Haško Jakub a jeho rodisko
842 Ján Pavol II. Christifideles Laici - apoštol.list
562 Ján Pavol II. Christifideles Laici - apoštol.list
1194 Ján Pavol II. Christifideles Laici - apoštol.list
576 Ján Pavol II. Incarnationis Mysterium
1630   Inštrukcia Donum Vitae
1648   Inštrukcia Donum Vitae
926 Páp. dokumenty Ján Pavol II. Encyklika Dives In Misericordia
951 Ján Pavol II. Jeseň života
2329 KBS Ježiš Kristus - prameň živej vody
1105 Biskupská synoda Ježiš Kristus, ktorý žije vo svojej Cirkvi, prameň nádeje pre Európu
439 Kong.pre vierouč.otázky List biskupom v otázkach kresťanskej meditácie
224 Ján Pavol II. List jeho svätosti Jána Pavla II.
880 Ján Pavol II. List k Roku rodiny, dňu chorých
639 Ján Pavol II. List pápeža rodinám
2333   List sv. otca Benedikta XVI. k vyhláseniu roka kňazov pri príležitosti 150. výročia DIES NATALIS Jána Máriu Vianneya Apoštolský list Motu Proprio najvyššieho veľkňaza Benedikta XVI. ECCLESIAE UNITATEM ohľadne pápežskej komisie ECCLESIA DEI
628 Ján Pavol II. List umelcom
1295 Pápežská rada pre rodinu Ľudská sexualita - Pravda a poslanie
1377 Pápežská rada pre rodinu Ľudská sexualita - Pravda a poslanie
565 Pavol VI. Mariánsky kult - apošt. exor.
245 Pápež.rada pre podporu jednoty Modlitba za jednotu kresťanov
246 Pápež.rada pre podporu jednoty Modlitba za jednotu kresťanov
1613   Modlitba za jednotu kresťnov v roku 2003
2107 Martini Carlo Maria Návrat k Otcovi všetkých ľudí
2570 Martini Carlo Maria Návrat k Otcovi všetkých ľudí
1435 Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku NOVÁ EVANJELIZÁCIA                                                 Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou III. Ročník
1655   Nové povolania pre novú Európu
1297 Ján Pavol II. NOVO MILLENNIO INEUNTE Na začiatku nového tisícročia
444 Ján Pavol II. O eucharistickom tajomstve a kulte - apošt.list
448 Ján Pavol II. O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia - apošt.list
563 Ján Pavol II. O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia - apošt.list
575 Pavol VI. O rozvoji národov - encyklika
438 Ján Pavol II. O sociálnej starostlivosti Cirkvi
1296 Ján Pavol II. O zasvěceném životě a jeho poslání v Církvi a ve světe VITA CONSECRATA
2332   Obežník o niektorých naliehavejších aspektoch duchovnej formácie v seminároch                                                                                                Usmernenia na využívanie psychologických kompetencií pri prijímaní a formácii kandidátov na kňazstvo
234 Pavol VI. Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete
762 Pavol VI. Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete
1653 Pavol VI. Ohlasovanie evanjelia v dnešnom svete
1628 Ján Pavol II. Otcovi mladých
1588 Bakerová Sr. J.  Pápež odpovedá (Redemptoris missio)
2328 Ján Pavol II. Pápež odpovedá (Redemptoris missio)
1636   Pastiersky list biskupov Slovenska o európskej integrácii
1631   Pastoračná inštrukcia AETATIS NOVAE
2354 KBS Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 - 2013
1606   Pokoj a dobro
240 Pápež.dokum. Pokyny na formovanie budúcich kňazov v oblasti prostriedkov spoločenskej komunikácie
1234 Kongregácia pre kat.výchovu Pokyny na formovanie budúcich kňazov v oblasti prostriedkov spoločenskej komunikácie
1639 Pápež.dokum. Pokyny na formovanie budúcich kňazov v oblasti prostriedkov spoločenskej komunikácie
244 Ján Pavol II. Posolstvo Jána Pavla II.k Svet.dňu mieru / Pokyny spolupráce laic.veriacich a kňaz.služby
629 Ján Pavol II. Posolstvo na XIV.SDM - SD vysťahovalcov, SD pokoja
1632   Posolstvo pápeža Jána Pavla II. K pôstnej dobe 1995
1649 Ján Pavol II. Posolstvo pápeža Jána Pavla II. Pre obdobie pôstu 1996
115 Ján Pavol II. Posolstvo sv.otca J.P.II k XXXV, XVI.svet.dňu mládeže
242 Ján Pavol II. Posolstvo Sv.otca na obdobie pôstu
1651 Ján Pavol II. Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II.
1340 Ján Pavol II. Posynodálna apoštolská exhortácia                                VITA CONSECRATA
504 Košč Stano  Povolaní ohlasovať evanjelium
2447 Košč Stano  Povolaní ohlasovať evanjelium
1608   Príhovory Svätého Otca Jána Pavla II.
630 Posvätná kongregácia pre katolícku výchovu RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS SACERDOTALIS                                                      Základný poriadok pre formovanie kňazov
1640   Redemptoris Missio
2356 Ján Pavol II. Slovo priateľom
2571 Ján Pavol II.  Slovo sa telom stalo
1366 Kongregácia pre kat.výchovu Smernice pre formáciu ku kňazskému celibátu
38 Salatňay Michal Sociálne encykliky
879 SLZ a PR pre jednotu Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení
1205   Svätá stolica a Slovensko
1299   Tertio millennio adveniente
2246 Brodrick James V slabosti a hrdinstve
648 Ján Pavol II. Veritatis splendor
2446   VŠEOBECNÉ KATECHETICKÉ DIREKTÓRIUM
443 Ján Pavol II. Vykupiteľ človeka - encyklika
1519 Konferencia biskupov Slovenska Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou
2521 Zborník Zasvätený život ako poslanie a výzva
2381 KEC, CCEE Zmierenie
1607   Žijeme či umierame?
2331 KBS Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej Cirkvi